เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย NIST Framework

เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย NIST Framework พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากทั่วประเทศยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกา เลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…

Continue Readingเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย NIST Framework