Slide 1
โซลูชันของ Sangfor สำหรับ ISP

ภาพรวมอุตสาหกรรม

isppic1

 

ผลิตภัณฑ์ Sangfor เหมาะสมกับการใช้ร่วมกับ ISP เป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการแก้ปัญหาความปลอดภัยของเครือข่าย การจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ และปัญหาอื่น ๆ ที่ ISP มักพบแล้ว โซลูชัน Sangfor ยังสามารถใช้ร่วมกับธุรกิจที่มีอยู่ของ ISP เพื่อสร้างโซลูชันร่วมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในตลาด ด้วยเหตุนี้ Sangfor จึงได้เป็นพันธมิตรของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายราย

โซลูชันของ Sangfor

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของ Sangfor IAM ช่วยให้ ISP เข้าใจสถานการณ์การรับส่งข้อมูลและรับประกันการทำงานที่มีความเสถียรตามลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลที่สมเหตุสมผล

สำหรับผู้ให้บริการในระดับ 2 แล้ว การลดการใช้แบนด์วิดท์จะช่วยลดต้นทุนการเช่าแบนด์วิดท์จากผู้ให้บริการระดับ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ WANO ของ Sangfor สามารถช่วยผู้ปฏิบัติงานระดับ 2 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายงานที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระงานที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้

การรวมโซลูชัน Sangfor ด้านความปลอดภัย การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ เข้ากับธุรกิจ ISP สามารถเพิ่มขีดความสามารถของโซลูชันโดยรวมของ ISP เพื่อเพิ่มมูลค่าของโซลูชันและได้รับประโยชน์ร่วมกันได้