Sangfor Partnership Program

แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับคู่ค้าของเราในการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ การตลาด การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านเทคนิค ฯลฯ