becomeapartnerfeaturedpage

Become a Partner (มาร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา)

โครงการ Sangfor Partnership แพลตฟอร์มที่มีความครอบคลุมสำหรับพันธมิตรของเราเพื่อการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมการสนับสนุนแบบรอบด้าน เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การตลาด การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านเทคนิค เป็นต้น โครงการ Channel Partner พันธมิตรทางธุรกิจ ตลาด SMB – ผู้จัดจำหน่ายธุรกิจ – หุ้นส่วนทางธุรกิจระดับ GOLD พันธมิตรในอุตสาหกรรม – คู่ค้าในอุตสาหกรรมระดับ

Read More »
partnerapplicationfeaturedpage

Partner Application แบบฟอร์มสมัครคู่ค้า

Sangfor Partnership Program แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับคู่ค้าของเราในการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ การตลาด การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านเทคนิค ฯลฯ

Read More »