careservicefeaturedpage

Care Service (บริการดูแล)

ให้บริการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สนับสนุนด้านเทคนิค และการแก้ไขปัญหา การดูแลของ Sangfor  Severity Level  Technical Support  Hardware Maintenance  Standard  24 x 7  RTF: Return To Factory (5 Business days   ship   after receipt)

Read More »

Case Handling (การจัดการเคส)

ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือ ในการเปิดเคส โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ •หมายเลขประจำเครื่องของฮาร์ดแวร์ที่มีปัญหา •เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ •ข้อมูลการกำหนดค่า •คำอธิบายโดยละเอียดของปัญหา รวมถึงผลกระทบและความครอบคลุม •การใช้งานในขณะที่มีปัญหาเกิดขึ้น ข้อมูลติดต่อในกรณีที่ต้องมีการติดต่อกลับ: ข้อมูลติดต่อในกรณีที่ต้องมีการติดต่อกลับ: •ชื่อผู้ติดต่อหลัก •หมายเลขโทรศัพท์หลัก •อีเมล •ผู้ติดต่อรองในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ติดต่อหลักได้ (การไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้อาจส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการติดต่อกลับได้) โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ โทร: ศูนย์บริการระหว่างประเทศ: +60 12711 7129 (7511) มาเลเซีย: 1700

Read More »
supportplansfeaturedpage

Support Plans (แผนการช่วยเหลือ)

แผนการช่วยเหลือ แผนของ Sangfor มีให้เลือก 4 ระดับ ได้แก่ มาตรฐาน ขั้นสูง พรีเมียม และพรีเมียม พลัส โดยแต่ละระดับจะให้สมรรถนะในด้านการสนับสนุนทางเทคนิค การสนับสนุนซอฟต์แวร์ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ •ส่งคืนโรงงาน (5 วันทำการหลังจากได้รับ) •การจัดส่งในวันเดียวกัน (การจัดส่ง SDS แบบไม่รับประกัน) •ได้รับสินค้าในวันทำการถัดไป (การจัดส่ง NBD

Read More »

RMA Process (กระบวนการ RMA)

ขั้นตอน RMA นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของ SANGFOR ในการส่งคืนฮาร์ดแวร์ที่ไม่สมบูรณ์ให้กับผู้ผลิต โปรดดูรายละเอียดขั้นตอน RMA ดังต่อไปนี้: ขั้นตอน RMA กระบวนการ RMA ที่อยู่ติดต่อ RMA และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ศูนย์บริการทั่วโลก ระหว่างประเทศ: +60 12711 7129 (7511) มาเลเซีย: 1700817 071 [email protected]

Read More »