privacypolicyfeaturedpage

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Sangfor นโยบายความเป็นส่วนตัว Sangfor Technologies (HongKong) Limited และ บริษัท ในเครือ (รวมเรียกว่า“ เรา” และ“ ของเรา”) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างยิ่ง การรวบรวม การใช้ การแบ่งปัน หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา ตามความยินยอมของท่าน ความสัมพันธ์ในสัญญา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SANGFOR (ต่อไปนี้เรียกว่า

Read More »

Life Cycle Policy (นโยบายวงจรชีวิต)

นโยบายการช่วยเหลือด้านวงจรการใช้งาน เงื่อนไขการรับประกันขั้นพื้นฐาน: SANGFOR รับประกันการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้ปลายทางสั่งซื้อโซลูชัน: 1. รับประกันว่าฮาร์ดแวร์จะรองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี นับจากการปรับปรุง/การแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละเวอร์ชัน 2. ผู้ใช้ปลายทางได้รับการรับประกันว่า จะได้รับการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์อย่างน้อย 5 ปี และได้รับการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์อย่างน้อย 10 ปี ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการช่วยเหลือของ SANGFOR

Read More »
warrantypolicyfeaturedpage

Warranty Policy (นโยบายการรับประกัน)

นโยบายการรับประกันของ Sangfor บริการดูแลทั่วโลกของ Sangfor ให้การรับประกันแบบจำกัด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Sangfor โดย Sangfor รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทจะไม่มีตำหนิในส่วนสำคัญระหว่างการผลิตและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เผยแพร่ในช่วงระยะเวลารับประกัน ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ (ก) ไม่ได้ผลิตโดย Sangfor (ข) ไม่ได้ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Sangfor หรือ (ค) ระบุว่าเป็นสินค้าแยกต่างหากในรายการราคาหรือใบเสนอราคาของ Sangfor จะต้องอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Read More »