Slide 1
นโยบายการช่วยเหลือด้านวงจรการใช้งาน

นโยบายการช่วยเหลือด้านวงจรการใช้งาน

เงื่อนไขการรับประกันขั้นพื้นฐาน:

SANGFOR รับประกันการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้ปลายทางสั่งซื้อโซลูชัน:

1. รับประกันว่าฮาร์ดแวร์จะรองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี นับจากการปรับปรุง/การแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละเวอร์ชัน

2. ผู้ใช้ปลายทางได้รับการรับประกันว่า จะได้รับการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์อย่างน้อย 5 ปี และได้รับการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์อย่างน้อย 10 ปี ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการช่วยเหลือของ SANGFOR

3. เงื่อนไขการช่วยเหลือจะต้องครอบคลุมอยู่ภายใต้สัญญาการช่วยเหลือ

เงื่อนไขการรับประกันพื้นฐานทำหน้าที่เป็นการรับประกันการช่วยเหลือขั้นต่ำ และสามารถนำมาใช้แทนนโยบายวงจรการช่วยเหลือได้ โดย SANGFOR ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินทั้งหมด

 

นโยบายวงจรการสนับสนุน

นโยบายวงจรชีวิตที่เป็นการช่วยเหลือของ SANGFOR ได้กำหนดอายุการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตที่สิ้นสุดหลังการขาย และนโยบายการบริการที่เกี่ยวข้อง จุดมุ่งหมายของนโยบายวงจรชีวิตที่เป็นการช่วยเหลือของ SANGFOR คือเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้ทราบถึงการอัปเดต ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ SANGFOR และเพื่อรับประกันการบริการและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย

สำหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์นโยบาย นโยบายวงจรการสนับสนุนต่อไปนี้มีผลบังคับใช้:

•หากจำเป็นต้องมีการต่ออายุจะต้องชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้รับการรับรอง

•หากต้องการรับการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์ ในช่วงที่ไม่ได้รับประกัน ให้ชำระค่าบริการก่อน

•หากจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์ในช่วงระยะเวลารับประกัน และฮาร์ดแวร์ไม่ได้มีการผลิตแล้ว อาจมีการนำผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่ามาเปลี่ยนแทนฮาร์ดแวร์เดิม โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ SANGFOR

สำหรับผลิตภัณฑ์และการปล่อยซอฟต์แวร์ นโยบายวงจรการสนับสนุนเพื่อการช่วยเหลือต่อไปนี้จะนำมาใช้:

•วงจรการปล่อยซอฟต์แวร์จะได้รับการช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ซื้อ

•การบำรุงรักษา 5 ปี จะใช้กับซอฟต์แวร์ทุกเวอร์ชัน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ การบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ

•ให้การช่วยเหลือทางเทคนิคมากถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

 

สำหรับการจำหน่ายคืน:

•โปรดสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

 

สำหรับผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย:

supportlifecyclepic1

สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์:

supportlifecyclepic2