Slide 1
นโยบายการรับประกัน

นโยบายการรับประกันของ Sangfor

บริการดูแลทั่วโลกของ Sangfor ให้การรับประกันแบบจำกัด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Sangfor โดย Sangfor รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทจะไม่มีตำหนิในส่วนสำคัญระหว่างการผลิตและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เผยแพร่ในช่วงระยะเวลารับประกัน

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ (ก) ไม่ได้ผลิตโดย Sangfor (ข) ไม่ได้ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Sangfor หรือ (ค) ระบุว่าเป็นสินค้าแยกต่างหากในรายการราคาหรือใบเสนอราคาของ Sangfor จะต้องอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

การรับประกันซอฟต์แวร์

ระยะเวลาการรับประกันซอฟต์แวร์คือหนึ่ง (1) ปี *สามสิบหลังจากการจัดส่ง

•สื่อที่ซอฟต์แวร์ได้รับการตกแต่งจะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติ

•โดยสาระสำคัญแล้ว ซอฟต์แวร์เป็นไปตามข้อกำหนดที่เผยแพร่ โดยยกเว้นถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะมีการให้บริการซอฟต์แวร์ตามสภาพ ไม่ว่าในกรณีใด Sangfor จะไม่รับ

•ประกันว่าซอฟต์แวร์จะไม่มีข้อผิดพลาด และว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ Sangfor ให้มาหรือระบุไว้ในเอกสารประกอบหรือผลิตภัณฑ์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเอง ข้อกำหนด

 

“การรับประกันฮาร์ดแวร์

ระยะเวลาการรับประกันฮาร์ดแวร์คือหนึ่ง (1) ปี นับจาก ** สามสิบวันหลังจากการจัดส่ง

 

การอนุญาตส่งคืนสินค้า (RMA)

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไปยัง Sangfor จะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Sangfor พร้อมหมายเลขอนุญาตส่งคืนสินค้า (RMA) ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ลูกค้าต้องติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือของ Sangfor และขอรับหมายเลขอนุญาตส่งคืนสินค้า (RMA) โดยโทรไปที่ศูนย์บริการช่วยเหลือที่กำหนด หากศูนย์ช่วยเหลือของ Sangfor ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะมีข้อบกพร่องแล้ว Sangfor จะออกหมายเลข RMA ให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าที่เกิดความขัดข้อง Sangfor เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้

 

การจัดส่ง

เฉพาะหีบห่อที่มีหมายเลข RMA เขียนอยู่ด้านนอกของกล่องขนส่งและ/หรือใบบันทึกการจัดส่งและเอกสารการจัดส่งเท่านั้นที่ทางแผนกรับสินค้าของทาง Sangfor จะยอมรับเอาไว้ โดยกล่องพัสดุในรูปแบบอื่นทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ หากลูกค้าจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยบัญชีของตนเองแล้ว ลูกค้าจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ความเสียหาย หรือความสูญหายระหว่างการขนส่ง ลูกค้าต้องกล่องบรรจุเดิม (หรือที่มีรูปแบบเดียวกัน) โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายระหว่างการขนส่ง ในกรณีที่ลูกค้าใช้กล่องพัสดุที่ไม่เหมาะสม Sangfor จะให้ที่อยู่ในการจัดส่งแก่ลูกค้า เมื่อมีการออกหมายเลข RMA การรับผิดชอบต่อค่าขนส่ง ทั้งการจัดส่งสินค้าคืนจากลูกค้า และการจัดส่งสินค้าทดแทนจาก Sangfor ให้กับลูกค้าจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มด้านล่าง (ไม่รวมภาษีและอากร) และ Sanfor จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า (ถ้ามี)

 

DOA

นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันไปจนถึง 90 วัน ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ได้ถูกกำหนดเป็น DOA (รอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่เกิดขึ้นจากการใช้งานและข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่ไม่มีผลต่อฟังก์ชันของอุปกรณ์จะไม่ถือว่าเป็น DOA) Sangfor จะส่งสินค้าเปลี่ยนใหม่ให้ภายในหนึ่งวันหลังจากยืนยันความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ (DOA ที่ยืนยันหลัง 15:00 น. จะถูกจัดส่งก่อนเวลาเที่ยงของวันถัดไป) เพื่อให้การเปลี่ยนสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลูกค้าควรส่งอุปกรณ์ที่ล้มเหลวพร้อมแพ็กเกจเดิมกลับไปยังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับอุปกรณ์ทดแทน มิฉะนั้นแล้วจะต้องชำระค่าอุปกรณ์ทดแทนตามราคาจริง

 

การซ่อมหรือการเปลี่ยนสินค้า

Sangfor อาจทำการซ่อมแซม หรือให้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับสภาพแล้วมาใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานไม่ได้

 

การเยียวยา

การเยียวยาเฉพาะสำหรับลูกค้าและความรับผิดทั้งหมดของ Sangfor ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ และการรับประกันอื่น ๆ ที่ทำโดย Sangfor จะเป็นการตัดสินใจของทาง Sangfor ว่าจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใด ๆ ที่ล้มเหลวในระหว่างระยะเวลาการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้กับลูกค้าหรือไม่

Sangfor จะไม่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ ข้อมูลหรือข้อมูลหน่วยความจำใด ๆ ที่อยู่ จัดเก็บ หรือรวมเข้ากับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ส่งคืนไปยัง Sangfor ก่อนที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไปยัง Sangfor ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดจะต้องถูกลบออกจากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดการใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติห รือการซ่อมแซมหรือการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต Sangfor ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่มีการหยุดชะงักลง หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือผลิตภัณฑ์จะไม่มีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับซอฟต์แวร์ในช่วงระยะเวลาการรับประกันจำเป็นต้องมีสัญญาบริการ Sangfor ที่ถูกต้อง

 

ข้อจำกัด

การรับประกันแบบจำกัดข้างต้นจะครอบคลุมเฉพาะลูกค้าเดิมเท่านั้น และจะไม่มีผลในกรณีต่อไปนี้

•หมายเลขชุดฮาร์ดแวร์ (SN) เสียหายหรือเบลอ

•เนื่องจากการขนส่ง การจัดการ การใช้ การบำรุงรักษา การควบคุมดูแล และความล้มเหลวที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ไม่มีความเหมาะสม ซึ่งเกิดจากทางฝั่งของผู้ซื้อ เช่น ฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าเกิน กระแสน้ำ ฯลฯ

•ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน (รวมถึงซอฟต์แวร์การอัพเกรดฮาร์ดแวร์)

•หมายเลขชุดฮาร์ดแวร์ (SN) เสียหายหรือเบลอ

•เนื่องจากการขนส่ง การจัดการ การใช้ การบำรุงรักษา การควบคุมดูแล และความล้มเหลวที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ไม่มีความเหมาะสม ซึ่งเกิดจากทางฝั่งของผู้ซื้อ เช่น ฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าเกิน กระแสน้ำ ฯลฯ

•การส่งคืนอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการยืนยันจากศูนย์บริการลูกค้าของ Sangfor •ความเสียหายที่เกิดจากการถอดปลั๊ก โมดูลแบบ Hot-Swap สายเคเบิล ตามที่ได้ชำระไป

•ถอดซ่อมแซมหรือดัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Sangfor

•ใช้รูปแบบการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมายเลข SN ไม่ตรงกับชุดที่ส่งคืน

•ความล้มเหลวของระบบเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ

•ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพใหม่จากลูกค้า ซึ่งเกินกว่าที่ผู้ผลิตได้สัญญาไว้ ณ ขณะซื้อ

•ปัญหาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เอง

 

การปฏิเสธความรับผิด ข้อจำกัดของการเยียวยา

Sangfor จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ตามเงื่อนไขการรับประกัน

การขาดทุนทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูลของลูกค้าเนื่องจากการระงับใช้อุปกรณ์

* & **: ระยะเวลาการรับประกันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คือหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดหลังจากการจัดส่งในพื้นที่ยุโรป